Integritetspolicy

BM Sotogrande värderar din integritet, och vi är engagerade i att följa tillämpliga dataskydds- och säkerhetskrav i Gibraltar, inklusive men inte begränsat till dataskyddslagen 2004 ("DPA").

SAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter som du väljer att tillhandahålla oss, vilket innebär all information som rör dig som en registrerad person ("Personuppgifter"). Om du väljer att inte tillhandahålla viss information, kanske vi inte kan erbjuda dig vissa tjänster och du kanske inte kan delta i vissa aktiviteter på vår webbplats.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med det syfte för vilket de ursprungligen samlades in utan ditt samtycke. BM Sotogrande behandlar personuppgifter för specifika, begränsade och legitima affärsändamål. Som personuppgiftsansvarig kan vi direkt eller genom våra tjänsteleverantörer eller agenter behandla dina personuppgifter för sådana ändamål som kan inkludera, men inte är begränsade till:

  1. att ge dig information om oss och vårt utbud av tjänster;
  2. att identifiera dig som klient hos BM Sotogrande, så att vi kan anpassa och förbättra din upplevelse och svara på förfrågningar som du gör, eller för att hjälpa oss att betjäna dig bättre;
  3. efterlevnad av krav som ställs enligt tillämplig lag eller genom en domstols eller behörig regerings- eller tillsynsmyndighets beslut;
  4. att skydda, undersöka och avskräcka mot bedräglig, obehörig eller olaglig aktivitet;
  5. hantering av förfrågningar och klagomål;
  6. att driva, underhålla och förbättra de tjänster som du kan begära från oss, såsom charterade undersökningar, fastighetsförvaltning, fastighetsförsäljning och uthyrning och andra sådana tjänster relaterade till vår verksamhet inom fastighetssektorn;
  7. lösning av eventuella tvister med dig;
  8. att skicka dig undersökningar, marknadsföringskommunikationer om våra produkter och tjänster, eller för att begära din feedback med ditt tillstånd, även känt som "direktmarknadsföring";
  9. produktion av sammanfattande information för statistiska, tillsyns- och revisionsändamål; och/eller
  10. andra rimliga ändamål i enlighet med tillämplig lag.

UTLÄMNANDE/DELANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer inte att dela, sälja eller distribuera någon av de uppgifter du tillhandahåller oss utan ditt samtycke, förutom vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kommer inte att använda dina uppgifter för andra ändamål än de för vilka de ursprungligen samlades in utan ditt samtycke. Uppgifterna som tillhandahålls BM Sotogrande kommer att vara tillgängliga för BM Sotogrande, liksom för anslutna företag inom BM Sotogrande-gruppen som agerar för oss för de syften som anges i denna integritetspolicy och som omfattas av denna integritetspolicy.

BM Sotogrande kan dela dina uppgifter med externa tredje parter, såsom leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som utför vissa tjänster på uppdrag av BM Sotogrande. Sådana tredje parter har tillgång till personuppgifter endast för ändamålen att utföra de tjänster som anges i det tillämpliga tjänsteavtalet, och inte för något annat syfte. BM Sotogrande kräver att dessa tredje parter vidtar säkerhetsåtgärder som är förenliga med de skyddsåtgärder som anges i denna integritetspolicy.

BM Sotogrande kan vara skyldig att avslöja dina personuppgifter och/eller viss annan information om dig i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag eller genom en domstols eller behörig regerings- eller tillsynsmyndighets beslut. Om du ingår ett avtal med BM Sotogrande för tillhandahållande av någon av våra tjänster, godkänner och samtycker du uttryckligen till att dina personuppgifter avslöjas till tredje parter i den utsträckning som krävs för att uppfylla tillämplig lag.

Om vår verksamhet ingår ett joint venture med eller fusioneras med en annan affärsenhet, kan dina uppgifter avslöjas för våra nya affärspartner.

Vi arbetar för närvarande i partnerskap med Gibson Gale Limited ("Gibson Gale"), som tillhandahåller charterade undersökningstjänster inklusive men inte begränsat till värderingar, fastighetstjänster, hyresförnyelser, nybyggnadsinspektioner, fastighetssökningar och förvärv, och försäljning. Vi kan behöva överföra dina uppgifter till Gibson Gale så att de kan utföra sådana tjänster på uppdrag av oss, och vi kräver att Gibson Gale upprätthåller en datasäkerhetsstandard motsvarande den som upprätthålls av BM Sotogrande. Både BM Sotogrande och Gibson Gale har kvalificerade yrkesverksamma som agerar som charterade undersökare registrerade hos Royal Institution of Chartered Surveyors ("RICS").

DATASÄKERHET

Vi använder rimliga fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi får från dig mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Observera att vi inte ansvarar för säkerheten för några uppgifter du överför över Internet, eller några uppgifter du lagrar, publicerar eller tillhandahåller direkt till en tredje parts webbplats, vilket styrs av den partens policyer. Observera att ingen metod för överföring över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt DPA har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter som innehas av oss, och det är ditt ansvar att informera oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter för att säkerställa att sådana uppgifter förblir korrekta.

Du kan granska, uppdatera, korrigera eller radera de personuppgifter som är kopplade till dig. Om du vill granska, uppdatera, korrigera eller radera dina personuppgifter kan du kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter. BM Sotogrande kommer att vidta åtgärder för att ändra eller radera dina personuppgifter så snart som möjligt, men viss information kan finnas kvar i arkiverade/säkerhetskopierade kopior för våra register eller som annars krävs enligt lag. Vid uppsägning av vårt avtal med dig kommer vi att behålla alla personuppgifter endast så länge som nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter i samband med tjänsterna och under den tid som krävs för att uppfylla tillämplig lag, inklusive eventuella tillämpliga lagringsperioder.

RÄTT ATT INVÄNDA MOT DIREKTMARKNADSFÖRING: Du har också rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du kan utöva denna rätt när som helst genom att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

WEBBPLATSANVÄNDNING

Vi använder icke-identifierbar information som samlas in på vår webbplats i aggregerad form för att bättre förstå din användning av webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Till exempel kan vi använda informationen för att förbättra designen och innehållet på vår webbplats eller för att analysera de program och tjänster vi erbjuder.

Vi använder onlineverktyg som cookies för detta ändamål. För mer information, vänligen läs vår Cookie Policy,

KONTAKTINFORMATION

BM Sotogrande är personuppgiftsansvarig i förhållande till behandlingen av dina uppgifter enligt denna integritetspolicy. Hänvisningar

Whatsapp Icon image Phone Icon image